മറ്റുള്ളവ (നെയിൽ / ഗ്ലാസ് / ബേർഡ് റിൻ / അനിമൽ ടാഗ്)